Doprava ZADARMO * Packeta od 50 EUR do 5kg * * DPD od 99 EUR do 20kg * 

Akcia Najnovšie Výpredaj

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Predajca: VOSI plus, s.r.o., Hroncova 19, 04001 Košice, IČO: 50 684 035, DIČ: SK212 041 9224

Obchodné podmienky platia v internetovom obchode www.azkrasa.sk, vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (spotrebiteľa).

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim ak neboli inak zmluvne upravené, sa riadia obchodnými podmienkami internetového obchodu www.azkrasa.sk, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa,  Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov , v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

Spotrebiteľom (kupujúcim) je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k 01. 05. 2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Spotrebiteľ a predávajúci pri predaji tovaru a poskytovaní služieb uzatvárajú spotrebiteľskú zmluvu, pričom v takomto vzťahu je spotrebiteľ chránený zákonmi prijatými na ochranu spotrebiteľa. Spotrebiteľskou zmluvou nebude zmluva uzatvorená medzi dvoma podnikateľmi, ani zmluva uzatvorená medzi dvoma fyzickými osobami – nepodnikateľmi. www.soi.sk

Právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí používajú produkty k svojej podnikateľskej činnosti berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.
Pokiaľ je kupujúci podnikateľ alebo výrobok kupuje pre svoju podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

Orgán kontroly a dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1

1. Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň objednania tovaru. Nezodpovedáme za oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou a. s. alebo kuriérskou spoločnosťou, oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou a.s. alebo kuriérskou spoločnosťou. Nezodpovedáme za tovar, na ktorom vznikne poškodenie v dôsledku nesprávneho a neohľaduplného zaobchádzania. V prípade, že tovar nezodpovená predstavám, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.


Kupujúci sa zaväzuje:
a) objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne oznámiť nám.

b) zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci neprevezme objednaný tovar (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru

 

2.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci musí odstúpenie od zmluvy oznámiť predávajúcemu buď e-mailom na info@azkrasa.sk alebo telefonicky na číslach 0911 908 215 alebo 0910 750 000. Predávajúci je povinný prevziať tovar od kupujúceho späť a vrátiť mu cenu zaplatenú za tovar v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy vrátiť predávajúcemu iba nepoužitý tovar v nepoškodenom pôvodnom obale, inak predávajúci nie je povinný odstúpenie od zmluvy akceptovať. Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho, všetky prepravné náklady hradí kupujúci.

 

3. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej spracovanie.

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že v prípade, že niektorý produkt nemáme, bezodkladne upovedomíme kupujúceho a dohodneme sa na ďalšom postupe. Buď pošleme obratom objednané produkty, len ktoré máme skladom a ostatné produkty Vám pošleme neskôr (v tomto prípade pri doposlaní zvyšnej objednávky Vám poštovné účtované nebude), alebo pošleme naraz všetok objednaný tovar (v tomto prípade sa predĺži dodacia lehota celej objednávky). Dodacia lehota je najneskôr 21dní po obdŕžaní objednávky. Po vybavení objednávky zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná. Ak vo výnimočných prípadoch Vami objednaný tovar nebude možné doručiť podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania.

 

4. CENY TOVARU

Všetky ceny jednotlivých produktov na www.azkrasa.sk sú platné v čase objednania.

5. BIŽUTÉRIA

Všeobecne je bižutéria  určená na príležitostné nosenie. Nemá rovnaké vlastnosti ako šperky zo zlata, striebra alebo z chirurgickej ocele. Neodporúča sa nosiť osobami, ktoré trpia alergiou na kovy alebo podráždením pokožky pri kontakte s akýmkoľvek druhom kovu. To platí aj pri hodinkách.

Aby nedošlo k poškodeniu bižutérie a hodiniek na príležitostné nosenie, NEODPORÚČA sa, aby prišli do kontaktu s vodou, s potom, lakom na vlasy, krémom, morskou vodou, čistiacimi alebo inými kozmetickými výrobkami, s parfumom či toaletnou vodou. Aby nedošlo k poškriabaniu, odlomeniu alebo vypadnutiu nejakých ich častí, skladujte každý jeden kus bižutérie a hodiniek vždy samostatne v textilnom vrecku a držte ich mimo dosahu detí. Uchovávajte ich na suchom mieste bez pôsobenia slnečného žiarenia a iných poveternostných vplyvov. Bižutériu ošetrujte suchou textilnou handričkou. Remienok silikónových hodiniek môžete vyčistiť aj vlhkou handričkou.

Reklamácia sa vzťahuje len na výrobné chyby zistené bezprostredne pri obdržaní balíčka s bižutériou. Ak sú na tovare zjavné chyby, kupujúci musí bezodkladne oznámiť predávajúcemu buď telefonicky alebo e-mailom o jej poškodení ešte v deň obdržania poškodenej veci. K reklamácii je potrebné poškodený tovar odfotiť a fotky poslať na e-mail: info@azkrasa.sk. Nasledne Vás budeme vyzývať o zaslanie poškodeného tovaru na našu adresu spolu s faktúrou a vyplneným reklamačným formulárom.

  6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Pri ochrane osobných údajov predávajúci postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Zaväzujeme sa neposkytnúť osobné údaje zákazníka inej fyzickej alebo právnickej osobe, alebo subjektu pre akékoľvek iné účely, ktoré nesúvisia s plnením zmluvy, pokiaľ k tomu zákazník nedá výslovný písomný súhlas. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci v súvislosti s plnením zmluvy a záväzkom dodať objednaný tovar zákazníkovi, poskytuje osobné údaje zákazníka (t.j. meno, titul, adresa, tel.kontakt....) Slovenskej pošte a.s., prípadne doručovateľskej spoločnosti, s ktorou má predávajúci uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb.

   

  7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

  REKLAMÁCIA TOVARU

  Predávajúci www.azkrasa.sk vybavuje reklamácie zákazníkov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi SR.

  Všeobecne záručná doba výrobkov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky je štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pre uplatnenie reklamácie je nevyhnutné, aby kupujúci predložil: príslušný doklad o kúpe (kópiu dokladu), originál potvrdeného záručného listu, ktorý je vždy pri dodaní priložený k elektro zariadeniu napr. strihaci strojček, depilačný ohrievač, kulma, fén..., sprievodný list obsahujúci detailný popis závady. Na záručný servis elektrických zariadení preberáme výlučne zariadenia, kde je možné preukázať pôvod zariadenia vyplneným záručným listom vystaveným firmou VOSI plus, s.r.o.

  Ak kupujúci zistí, že prevzatý tovar prejavuje známky poškodenia, bezodkladne, t.j. do 24hod. informuje predávajúceho buď telefonicky na tel.č. 0911 908 215, 0910 750 000 alebo e-mailom na info@azkrasa.sk. K reklamácii je potrebné odfotiť poškodený tovar a fotky zaslať na info@azkrasa.sk iba po telefonickej dohode, alebo poslať nám poškodený tovar na adresu: VOSI plus s.r.o., Hroncova 19, 04001  Košice, spolu s faktúrou o zaplatení a vyplneným reklamačným formulárom, prípadne záručným listom.

   

  BIŽUTÉRIa

  Reklamácia sa nevzťahuje na:

  - Mechanické poškodenie bižutérie, napr. odtrhnutie, odretie, prasknutie, vypadnutie kamienkov alebo iných častí alebo na poškodenie iným bežným alebo nesprávnym zaobchádzaním a nosením

  - Chyby, ktoré neboli zistené hneď pri obdržaní výrobku a nebolo nám do 24hod telefonicky na  0904 564 505, 0911 908 215 alebo e-mailom na info@azkrasa.sk oznámené poškodenie výrobku.

  - Poškodenia, ktoré vznikli nedodržaním odporúčaného zaobchádzania, skladovania a nesprávneho ošetrovania bižutérie

  - Poškodenia, ktoré sa prejavili po kontakte s vodou, s potom, lakom na vlasy, krémom, morskou vodou, čistiacimi alebo inými kozmetickými výrobkami, s parfumom či toaletnou vodou.

  - Začervenanie alebo zafarbenie bižutérie

   

  8. CENA DOPRAVY

  Cena dopravy Slovenskou poštou do 1kg je 4,00 Eur pri platbe vopred na náš účet alebo GoPay platbou

  Za platbu dobierkou je k doprave účtovaných + 1,50 Eur

   

  Cena dopravy kuriérskou spoločnosťou DPD do 20kg je 4,50 Eur pri platbe vopred na náš účet alebo GoPay platbou

  Za platbu dobierkou je k doprave účtovaných + 1,50 Eur

  Pri nákupe nad 99,- Eur je cena dopravy ZADARMO do 20kg. Za každých ďalších 20kg je účtovaných 4,50 Eur bez ohľadu na výšku objednávky.

  Cena dopravy cez Packeta na výdajne miesto do 5 kg pri platbe vopred je 2,50 Eur, do 10 kg je 4,50 Eur. Cena dobierky je 1,50 Eur, pripočíta sa k cene dopravy.

  Možnosť osobného odberu objednaného tovaru po platbe vopred prevodom na účet alebo platbe GoPAY.

  Odberné miesto: Janigova 11, 040 23 Košice - iba po telefonickom dohovore.

   

  9. Spôsob platby

  Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar podľa voľby spôsobu platby zadanej v objednávke a to:

  - na dobierku - kupujúci vyplatí tovar v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra

  - prevodným príkazom - kupujúci uhradí platbu na účet predávajúceho, ako variabilný symbol uvedie číslo svojej objednávky. Údaje ako číslo objednávky a číslo účtu predávajúceho nájde kupujúci v automatickom potvrdzujúcom e-maile. Tovar je kupujúcemu odoslaný obratom po prijatí platby.

  - GoPay platbou

  10. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV
  V prípade sporu z kúpnej zmluvy medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

  Inšpektorát práce, Košice
  Masarykova 10
  040 01  Košice

  11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  11.1 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové stránky obchodu www.azkrasa.sk, vrátane fotografií ponúkaného tovaru, sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové stránky obchodu na www.azkrasa.sk
   
  11.2 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky internetového obchodu www.azkrasa.sk alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.
   
  11.3 Nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti (vyššia moc, pandémia, živelné katastrofy, vládne opatrenia na ochranu zdravia, zákaz importu a exportu štrajku atd.), vzniknuté nezávisle na vôli predávajúceho, predlžujú dodaciu lehotu o dobu ich trvania a trvania jej následkov. Dodacia lehota bude predĺžená aj v prípadoch extrémneho sťaženia plnenia z dôvodu zmeny okolností, ktoré zmluvná strana nemohla ovplyvniť (napr. v dôsledku verejnoprávnych opatrení prijatých v súvislosti so šírením nákazy koronaviru označovaného ako SARS Cov-2 (COVID-19); v dôsledku nákazy koronavírom označovaným ako SARS Cov-2 (COVID 19) bude podstatná časť zamestnancov zmluvnej strany alebo subdodávateľa umiestnená do karantény a bude tak výrazne obmedzené alebo znemožnené fungovanie výrobnej linky, atd.). Dodacia lehota bude aj v uvedenom prípade predĺžená o dobu trvania týchto prekážok a ich následkov. Postihnutá zmluvná strana sa nedostáva do omeškania s plnením zmluvy. Nároky na náhradu škody sú v týchto prípadoch vylúčené.
   
  11.4 Všetky právne vzťahy v súvislosti s kúpnou zmluvou či užívaním internetového obchodu www.azkrasa.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a prípadné súdne spory z týchto právnych vzťahov budú rozhodované slovenskými súdmi.
   
  11.5 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od roku 2019.